Polityka prywatności aplikacji

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MP, tj. METRO PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 02-183, al. Krakowska 61.
 2. W sprawie dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z MP za pośrednictwem wyznaczonego przez MP Inspektora Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@metro-properties.pl
 3. W zależności od celu przetwarzania, MP może przetwarzać następujące informacje na temat zarejestrowanego Użytkownika:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu,
  d) firma Użytkownika,
  e) adres prowadzonej działalności gospodarczej (siedziby),
  f) NIP,
  g) dane zawarte w korespondencji e-mail,
  h) szczegóły rezerwacji,
  i) przedmiot prowadzonej działalności w lokalu
  j) numer rachunku bankowego,
  k) adres IP,
  l) treść opinii,
  m) historia dokonywanych rezerwacji.
 4. Dane osobowe pochodzą od osoby której dane dotyczą, przekazywane są m.in. w trakcie zakładania Konta w procesie rejestracji, aktualizacji danych Konta, dokonywania rezerwacji i zawarcia i wykonywania Umowy najmu, kontaktu z MP, dodawania opinii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Aplikacji, zawarcia Umowy najmu.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących celach:
  a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy najmu, Umowy o świadczenie usług, tj. korzystania z Aplikacji, a także rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem MP jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez Użytkownika;
  b) realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
  c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu MP, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d) marketingu bezpośredniego naszych usług co stanowi prawnie uzasadniony interes MP zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na Usługi świadczone w ramach i w związku z Aplikacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  f) wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności Aplikacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  g) statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – z wykorzystaniem anonimowych informacji, tj. informacji, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika oraz nie są to informacje zestawiane przez MP z typowymi danymi osobowymi;
 6. Każda rezerwacja, zawarcie Umowy najmu jest zapisywane w bazie, co oznacza, że danym osobowym przypisanym do Użytkownika towarzyszą również inne informacje dot. rezerwacji, takie jak data, godzina rezerwacji, numer identyfikacyjny rezerwacji, identyfikator transakcji, przedmiot rezerwacji, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin płatności.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby do tego upoważnione. Dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w tym podmiotowi świadczącemu usługę utrzymania Aplikacji, hostingodawcy, dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są dane w celu wystawienia faktury, pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.
  MP zastrzega, iż dane dotyczące Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej, urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych, właściwym organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej.
  Odrębnym administratorem danych osobowych jest również serwis płatności prowadzony przez PayU. Dane przetwarzane są przez serwis zgodnie z Regulaminem PayU.
 8. Okres przechowywania danych:
  a. dane podane w procesie rejestracji przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług – korzystania z Aplikacji
  b. dane niezbędne do dokonania rezerwacji, zawarcia i wykonania Umowy najmu, przez okres niezbędny do realizacji Umowy najmu, a dane zebrane w dokumentach księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa. Dodatkowo, dane dot. danej rezerwacji będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcji -historia rezerwacji.
  c. w celach opartych na zgodzie do czasu jej wycofania;
  d. w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, rozpatrywania zgłoszeń, wniesienia skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń powstałych w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  Z zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli, MP poweźmie wiadomość, że dokumenty zawierające dane osobowe mogą stanowić dowód w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także w przypadku wdania się w spór w związku z realizacją umowy, okres przechowywania danych będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania, przy czym nie dużej niż 10 lat.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez MP:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. prawo do żądania usunięcia danych (jeżeli według Użytkownika, MP nie ma podstaw do ich przetwarzania),
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli w opinii Użytkownika, MP posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bez podstawy prawnej),
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, MP przestanie przetwarzać wskazane dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że podstawa przetwarzania podana przez MP jest nadrzędna wobec praw Użytkownika),
  f. prawo do żądania przenoszenia danych (otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych które zostały dostarczone MP na podstawie umowy lub zgody, zlecenia przesłania ich bezpośrednio innemu podmiotowi),
  g. w przypadku jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, wycofania zgody w każdym czasie (przy czym takie wycofanie nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem),
  h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli stwierdzi, że MP przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami.
 10. MP nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Użytkownika.
 11. MP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
 12. MP dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.